Partners and Team Members

Partners

The Dunhuang Academy (DA), under China's State Administration for Cultural Heritage (SACH)
The Getty Conservation Institute (GCI)

GCI Project Team

Neville Agnew, Senior Principal Project Specialist
Martha Demas, Senior Project Specialist (2007-current)
Shin Maekawa, Senior Scientist
Ayda Haghighatgoo, Senior Project Coordinator (2015–present)
Michael Schilling, Senior Scientist
Luann Manning, Senior Project Coordinator (2015)
Beverly Weisblatt, Senior Project Coordinator (2004–2015)
Lori Wong, Project Specialist (2002-current)
Julie Chang, Graduate Intern (2013-2014)
Francesca Piqué, Project Specialist (1997-2005)
Leslie Rainer, Senior Project Specialist (1997-1999)
Shuya Wei, Graduate Intern (2002-2003)

Consultants

Po-Ming Lin, consultant, facilitation and translation
Stephen Rickerby, consultant, wall painting conservator (1997-2010)
Lisa Shekede, consultant, wall painting conservator (1999-2010)
Peter Barker, consultant, translation

Dunhuang Academy Project Team

Fan Jinshi, Director, Dunhuang Academy
Wang Xudong, Deputy Director, Dunhuang Academy
Su Bomin, Director, Conservation Institute
Ma Xiwu, Office Manager, Conservation Institute
Wang Xiaowei
Chen Gangquan
Fan Zaixuan
Fan Yuquan
Yu Zongren
Li Yanfei
Xue Ping
Xu Shuqing
Zhu Wanyi
Sun Shengli
Chai Bolong
Zhang Guobin
Zhang Zhengmo
Hou Wenfang
Qiao Hai
Yang Jingjian
Cui Qiang
Tang Wei

Chinese Academy of Cultural Heritage

(formerly the China National Institute for Cultural Property)
Zheng Jun
Chen Qing

Page updated: December 2015